PCT BUSINESS CO.LTD.

รับประกอบชิ้นงานทุกชนิด โดย พีซีที บิสซิเนส บจก.

บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด รับประกอบชิ้นงานทุกชนิด บริการรับประกอบชิ้นงานทุกชนิด      บริษัทฯ รับเหมาประกอบชิ้นงานในโรงงานอุตสาหกรรมตามที่ลูกค้าสั่งทุกชนิดโดยมีพนักงานที่มีความชำนาญในการประกอบชิ้นงานอย่างมืออาชีพ รับเหมาประกอบชิ้นงานทุกชนิด โดยมีพนักงานที่มีความรู้ในด้านการประกอบชิ้นงาน มีการอบรมสร้างความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการประกอบชิ้นงาน การปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจที่ดีในการทำงาน เพื่อจะได้งานที่มีคุณภาพและถูกต้องตามความต้องการของลูกค้า ในการประกอบชิ้นงานจะต้องใช้พนักงานที่มีความสามารถและมีทักษะในการทำงาน      ซึ่งทางบริษัทฯได้มีการสรรหาแรงงานตามคุณบัติของแต่ละงานและมีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อจะได้มีความสามารถในการทำงานจะส่งผลที่ดีถึงผู้ประกอบการ จะได้ผลงานที่มีคุณภาพและถูกต้องตามความต้องการของลูกค้ากำหนดไว้

read more
บริษัทจัดหาแรงงาน รับเหมาแรงงานฝ่ายผลิต รับเหมาแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม โดย บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด

www.รับเหมาแรงงานไทย.com เว็บไซต์ที่ให้บริการรับเหมาแรงงานไทยให้บริการตั้งแต่ 30 – 1,000 คนขึ้นไป รับเหมาแรงงานไทย รับเหมาแรงงานฝ่ายผลิต รับเหมาแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม บริการรับเหมาแรงงาน ฉะเชิงเทรา, รับเหมาแรงงานฝ่ายผลิต ฉะเชิงเทรา, รับเหมาประกอบชิ้นงาน ฉะเชิงเทรา, บริษัทจัดหาพนักงาน ฉะเชิงเทรา, ผู้รับเหมาจัดหาแรงงานไทย ฉะเชิงเทรา บริการรับเหมาแรงงาน

read more
บริการจัดส่งแรงงานไทย จัดส่งแรงงานไปยังโรงงานอุตสาหกรรม บริการประกอบชิ้นงาน บริการบรรจุและจัดส่งสินค้า โดย บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด

www.pct-business.com เว็บไซต์ที่ให้บริการแรงงานไทย รับจ้างประกอบชิ้นงาน รับเหมาจ้างแรงงานฝ่ายผลิต โดย บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด จัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงานเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556 โดยให้บริการด้านซับคอนแทร็ค ด้านจัดส่งแรงงาน

read more

Copyright © All right reserved.